Teologi

EFS-kapellet är en del av Svenska kyrkan som i sin tur är en evangelisk-luthersk rörelse.
Evangelisk understryker att det centrala i kristendomen är evangeliet, det vill säga det glada budskapet om Jesus. Det är genom tron på Honom och inte på grund av egna meriter och prestationer som vi får leva i gemenskap med Gud. Luthersk betecknar den riktning inom kristendomen som Svenska kyrkan tillhör. Den uppkom genom kyrkans förnyelse under reformationen på 1500-talet, där en av förgrundsgestalterna var den tyske teologen Martin Luther.

EFS-kapellet i Lund tillhör EFS, som står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan. EFS bildades 1856 för att ta till vara på människors engagemang inom kyrkan. Rörelsen består av ca 13 000 människor som är medlemmar i någon av de 500 föreningar som finns spridda över landet. Det gemensamma målet är att hjälpa människor att upptäcka livet med Jesus Kristus i vardagen.

EFS delar Svenska kyrkans tro och bekännelse som tillsammans med alla de stora kyrkotraditionerna har sin grund i Bibeln och trosbekännelserna (den Apostoliska/den Nicenska trosbekännelsen) från 300-talet. Vill du läsa mer, besök gärna Svenska kyrkans hemsida och EFS hemsida.